Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

Vi har en oplysningspligt, når vi behandler personoplysninger om dig. Dette har vi som følge af EU's persondataforordning af 25. maj.

Vi har en oplysningspligt, når vi registrerer personoplysninger om dig.

Den gælder hvad enten du afgiver dem pr. brev, via en kontaktformular på dr.dk/licens, og hvis du indsender ansøgning om nedsat licens eller fritagelse, eller når du kontakter DR telefonisk. Den gælder også hvis du taler med en af vores medarbejdere i forbindelse med licenskontrol, eller vi modtager personoplysninger fra offentlige registre i forbindelse med licensopkrævning, vurdering af licenspligt, licenskontrol og oplysningskampagner.

1. Dataansvarlig

DR er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger hér:

DR Emil Holms Kanal 20 0999 København C CVR-nr.: 62 78 65 15 Telefon: 70 20 13 13 www.dr.dk/licens

2. DR's Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo-mail@dr.dk

 • Pr brev: DR, DR Byen, Emil holms kanal 20, 0999 København C att. ”databeskyttelsesrådgiver”

 • På telefon: +45 35 20 30 40

3. Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til de ovenfor angivne formål, dvs. vurdering af licenspligten, licensopkrævning, licenskontrol og oplysningskampagner. Desuden bruger vi dine oplysninger med henblik på at forbedre din kundeserviceoplevelse.

Retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger findes i BEK nr. 1580 af 27. december 2014 27/12/2014 om medielicensen, der fastlægger licenspligten og overdrager licensinddragelsespligten, vurderingen om omfanget af licenspligten, samt licenskontrol til DR Licens.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig som fx dit navn, cpr-nummer og adresse. I forbindelse med vurdering af licenspligten behandler vi også oplysninger om strafbare forhold (afsoning), civilstand samt følsomme personoplysninger som fx oplysninger om et muligt synshandikap eller værgemål.

DR overlader dine almindelige personoplysninger til DR's databehandlere: Gældsstyrelsen, Nets, Bladkompagniet, Bording, Udbetaling Danmark og KMD til brug for udsendelse af licensopkrævninger og licenskontrol.

De personoplysninger, som vi behandler om dig, stammer fra:

 • CPR-registeret

 • KMD

 • Geomatic

 • Gældsstyrelsen

Derudover behandler vi også de eventuelle personoplysninger vi modtager fra dig.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger som licensbetaler (fx navn, aktuelle adresse og cpr nummer), samt dokumentation for betaling af licens, så længe din licenspligt består. Bortfalder licenspligten – fx ved afmelding eller død – sletter vi disse personoplysninger senest efter 10 år.

Midlertidige registreringer, som ikke længere har relevans for licenspligten (fx tidligere adresser) eller midlertidige registreringer om borgere, der ikke er tilmeldt licens (fx oplysninger om licenskontrol-besøg) vil blive slettet efter 3 år.

I konkrete sager kan DR dog have brug for at opbevare personoplysninger i længere tid, som fx som følge af en tvist eller en retssag. I disse tilfælde slettes oplysninger, så snart grunden til denne længere opbevaring bortfalder, som fx afslutning af en retssag.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk